TAVOITTEENA ONNISTUNUT TYÖVUORO

Kohderyhmä:

Hoitotyössä toimivat eriasteiset hoitajat, lähiesimiehet

Tavoitteet

1. Pohtia kuinka luodaan rakenteita työn sujuvuutta edistävälle ja hoitajan perustehtävää vapauttavalle työvuorolle

2. Paneutua tarkastelemaan hoitajan työvuoron aikaisia vuorovaikutus ja ryhmädynaamisia kohtaamisia, työtoveruudessa, hoitosuhteessa potilaan ja omaisen kanssa

3. Avartaa ymmärrystä työryhmändynamiikan vaikutuksesta hoitajan ammatilliseen kehittymiseen ja jaksamiseen

Kouluttaja

Maj-Lis Kartano, vuorovaikutus- ja ryhmäprosessien asiantuntija Esh ,Ryhmäpsykoterapeutti (kela), Työnohjaaja (Sos.ped ja johdontyönohjaajat ja menbtorit),Ryhmäpsykoanalyytikko koulutuksessa

Keskeiset sisällöt

Onnistuneen työvuoron rakentaminen
Työtoveruus ja yhteistyön sujuminen
Hoitosuhde
Työyhteisön ryhmädynamiikan merkitys hoitajan ammatilliseen kehittymiseen ja jaksamiseen

PÄIVÄN OHJELMA

ONNISTUNEEN TYÖVUORON RAKENTAMINEN

- vuoronvaihtotilanne
- hoitajan vireystaso ja työroolin löytyminen
- edellisen vuoron siirtotaakat

TYÖTOVERUUS JA YHTEISTYÖN SUJUMINEN

- sitoutuminen yhteiseen perustehtävään
- kokonaisvaltainen näkemys työvuorosta ja työn priorisointi
- työtoverien erilaisuuksien ja samankaltaisuuksien yhteensovittaminen
- työtianteiden onnistumisten ja pettymysten käsittely
- ristiriitojen kaunojen ehkäisy esim. puheeksiottaminen

HOITOSUHDE

- läsnäolon kokemuksen luominen
- aikakäsitteiden erilaisuus
- huolehtiminen, välittäminen,turvallisuudentunne ja realistisen toivon luominen
- potilaan pelkojen ja ahdistuksen tunteiden ilmeneminen ja käsittely
- onnistumisien ja pettymysten käsittely
- äkilliset yllättävät tilanteet
- omaisten kohtaaminen

TYÖYHTEISÖN RYHMÄDYNAMIIKAN MERKITYS HOITAJAN AMMATILLISEEN KEHITTYMISEEN JA JAKSAMISEEN

- perustehtävä keskeinen ja perusolettamus tasolla oleva työyhteisö
- kateus ja kilpailu työyhteisössä
- leimaaminen ja syntipukki-ilmiö
- primitiiviset hyökkäykset tunne yhteyksiä vastaan
- työryhmän/jäsenen uusiutumisprosessit
- hoitajana oman sisäisen virtauksen löytyminen – flow hetkien voimaannuttavuus