TYÖELÄMÄSTÄ ELÄKKEELLE

Kohderyhmä:

Eläkeiän lähestymisvaiheessa olevat hoitotyön ammattilaiset ja työryhmien esimiehet

Päivän ohjelman rakenne

Ohjelma paneutuu syvällisemmin lisäämään tietoa ja ymmärrystä prosesseista joita yksilö ,työryhmä läpityöstää. Tarkastelee esimiehen roolia ikäjohtamisen näkökulmasta yksilö ja työryhmä tasolla.

Päivä pohjautuu ajatukseen

Työntekijän eläkkeelle siirtyminen on pitkä prosessi hänelle itselleen, työyhteisölle ja sen esimiehelle. Kyseessä on, yksilön elämän ainutkertainen muutosvaihe; luopumis- ja uudelleen identifioitumis-prosesseineen.

On luonnollista, että tämä vaihe käynnistää työntekijässä ja hänen yhteisössään erilaisia tunteita, ajatuksia ja kokemuksia.

Haasteena on, kuinka työntekijä säilyttää ammatillisen toimintakykyisyytensä työyhteisön jäsenyydessä ja hoitotyössä eläkepäivään asti? Tämän lisäksi olisi inhimillistä ja suotavaa, että työntekijä vapautuisi viettämään eläkevuosiaan riittävän eheytyneenä ihmisenä , vailla kohtuuttomia menneen työelämän henkisiä taakkoja.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi auttaa koko työyhteisön tuki ja työntekijän tietoisuus ja ymmärrys prosesseista, joita hän joutuu läpityöstämään itsessään ja työyhteisösössään. Esimiehen tietoisuus ja ymmärrys näistä prosesseista auttaa puolestaan häntä kannattelemaan yhteisöä ja sen jäseniä. Vapauttaa henkistä energiaa perustehtävän suorittamiselle ja laadukkaan hoitotyön toteuttamiselle.

OHJELMA RÄÄTÄLÖIDÄÄN TILAAJAN TARPEITA VASTAAVAKSI